Omat avaimet –projekti antaa nuorille työkaluja rohkeaan ja oman näköiseen elämään


Monelle nuorelle itsenäisen elämän aloittaminen voi olla ahdistava kokemus. Vastuuta tulisi kantaa enemmän ja vastaan tulee liuta uusia asioita ja tilanteita. Kun omat voimat ovat vähissä ja uskallus tilapäisesti kateissa, on tärkeää, että nuori saa apua.

Omat avaimet -projekti on Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton yhteinen kehittämisprojekti, jonka tarkoituksena on valmistella nuoria itsenäiseen elämään. Projekti keskittyy ikähaarukaltaan 18-29-vuotiaisiin nuoriin, joille perinteiset auttamisen ja tukemisen muodot eivät sovellu tai he tarvitsevat itsenäisen elämän aloittamiseen vahvaa sosiaalista tukea.

Projektin ytimessä on ollut itsenäistymisessä tarvittavien voimavarojen vahvistaminen sekä asumisen tukipalvelujen kehittäminen eikä ainoastaan arjen taitojen oppiminen. Projektissa on kehitetty nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön Hevari-henkilökeskeinen voimavaravalmennusmalli.

”Alussa meillä oli ajatus, että arjen taitojen valmennus on se taikakeino, jolla mahdollistetaan itsenäistyminen. Aika pian kuitenkin huomasimme, että niin tärkeitä kuin arjen taidot ovatkin, tärkeintä on kuitenkin ihmisen identiteetti ja itsetuntemus. Sen ymmärtäminen, mikä minulle on tärkeää ja merkityksellistä, mikä minussa on hyvää ja kaunista, miten voin tunnistaa ja ymmärtää omia ja toisten tunteita”, kertoo projektipäällikkö Anne Kukkonen.

”Ensin on tärkeintä saada oman itsensä rakennusaineet kohdilleen” – Hevarista voimavaroja nuorille

Jos oma minuus on hukassa, voi itsenäisen elämän aloittaminen tuntua ylitsepääsemättömältä tehtävältä. Omat avaimet -hankkeessa nuorten henkilökeskeinen voimavaravalmennus Hevari on toiminut yhtenä työkaluna oman identiteetin rakentamisessa ja itselle tärkeiden asioiden löytämisessä.

Hevari-ryhmissä opetellaan esimerkiksi tunnetaitoja ja tunnistetaan ajatusvääristymiä. Tunteiden ja omien ajatuksien tunnistamisen kautta näitä molempia on helpompi tiedostaa itsessään, ja lopulta myös muuttaa itselle haitallisia ajatusmalleja ja toimintatapoja.

”Kun nuori tulee tietoiseksi omista tunteistaan ja ajatuksistaan, hän pystyy myös paremmin tunnistamaan niitä. Koko tunneskaala pitää saada tietoisuuteen, jotta nuori muistaa taas, että on muitakin tunteita, kuin masennus, pelko tai ahdistus”, kertoo projektissa voimavaravalmentajana toimiva Tuija Nissinen.

Elämän merkittävissä solmukohdissa on tärkeää, että nuorella on valmiuksia tunnetyöskentelyyn.  ”Tärkeintä on saada ensin oman itsensä rakennusaineet kohdilleen. Kun nuori on tietoisempi itsestään, on hänen helpompi vastaanottaa myös ohjaajan ohjeita ja neuvoja arjen taitojen vahvistamiseksi”, jatkaa Anne.

Hevari-valmennuksessa jaetaan omia ajatuksia ja kokemuksia erilaisista teemoista; ystävyydestä, voimavaroista, unelmista, tunteista, arvoista ja ajatusvääristymistä. Tällä tavoin ryhmäläiset altistuvat toisten nuorten erilaisille näkemyksille ja kokemuksille. Tämä on oleellinen osa Hevarissa tapahtuvaa identiteettityön kehitystä”, summaa Tuija.

OMAT AVAIMET -PROJEKTI MUKANA LASTEMME TULEVAISUUS -VIRTUAALITAPAHTUMASSA 4.-5.12.2019! Lue lisää tästä >>

Positiivinen sysäys itsenäiseen elämään

Hevari-valmennuksella ollaan onnistuneesti tuettu nuorten itsenäistymistä ja uskallusta elää oman näköistä elämää. Projektin hyvä työ on huomattu myös nuorisotyön verkostoissa. Valmennus on saanut Allianssi ry:n Hyvä nuorisotyön menetelmä -tunnustuksen nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävänä menetelmänä.

”Muutos on parhaimmillaan sitä, että nuori tulee ensimmäisiin tapaamisiin todella kyynisenä, ei ota kontaktia ja on sulkeutunut. Loppuhaastattelussa nuoressa tapahtunut muutos on selkeästi nähtävissä: nuori on rohkaistunut, hän pystyy puhumaan ja jakamaan asioita aiempaa enemmän. Useat nuoret ovat sanoneet, että valmennus on tuonut heille valmiuksia negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja sanoittamiseen”, kuvailee Anne.

Hevari -valmennusten jälkeen osallistuneet nuoret kertoivat loppuhaastatteluissa saaneensa itsenäisessä elämässä ja asumisessa tarvittavia valmiuksia ja taitoja sekä tulleensa kuulluksi ryhmässä. Suurin osa (n. 80 %) nuorista koki saaneensa valmiuksia toimia oman elämänsä asiantuntijana, identiteettinsä vahvistuneen, olevansa itsemyötätuntoisempia sekä rohkaistuneensa kertomaan ryhmässä omasta menneisyydestään, nykyisyydestä ja tulevaisuuden toiveista.

Jokainen nuori koki Hevarin vaikuttavaksi ja tärkeäksi. Nuoret kokivat vertaisuutta, voimaantumista sekä saaneensa keinoja tunteiden käsittelyyn, minkä kautta he kokivat myös hyväksyvänsä itsensä ja sairautensa aikaisempaa paremmin. Nuoret kertoivat myös tulleensa kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään ja arjenhallinnan tunteen vahvistuneen.

Kolme neljäsosaa nuorista koki voivansa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja lähes 60% ei kokenut itseään yksinäiseksi tai yksinäisyyden tunteen vähentyneen. Lähes puolet nuorista sai sysäyksen johonkin uuteen asiaan tai vanhan harrastuksen aloittamiseen ja yli kolmannes koki saaneensa lisää rohkeutta sosiaalisiin tilanteisiin, päässeensä vaikuttamaan nuorten palveluihin kunnassaan ja oman avuntarpeen vähentyneen. Neljännes nuorista huomasi myös omien tunteiden ja ajattelun muutoksen hyödyt.

Hevari on onnistuneesti auttanut osallistujia saavuttamaan itsenäisessä elämässä ja asumisessa tarvittavia käytännön valmiuksia ja taitoja!

Työkaluja ammattilaisille

Hevarin lisäksi projekti on kehittänyt erilaisia työmenetelmiä nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, jotta he voisivat parhaalla mahdollisella tavalla auttaa ja tukea nuorta itsenäistymisessä ja arjessa. Tällä hetkellä toiminnassa mukana ovat yksilövalmennus, tunnekortit, ikkunatarinat, Väri-pajat ja Väre-ryhmät.

LUE LISÄÄ TYÖKALUISTA TÄSTÄ

Projektin aikana on kehitetty ja mallinnettu myös yhteiskehittämisen konsepti, jonka avulla kuntien ja kuntayhtymien on mahdollista tuottaa entistä toimivampia nuorten palveluita. Yhteiskehittämisen toimintoihin on aktiivisesti osallistunut myös nuoria kokemusasiantuntijoita ja he ovat toimineet ammattilaisten kanssa tasavertaisina keskustelukumppaneina.

“Projektille on ollut ominaista se, että nuoret ovat olleet mukana ei vain osallistujina vaan myös kehittäjinä projektityön kaikissa vaiheissa, lähtien projektihakemuksen valmistelusta ja henkilöstön rekrytoinnista päätyen ohjausryhmätyöskentelyyn ja arviointiin”, kuvailee projektipäällikkönä hankkeessa toimiva Anne Kukkonen.

Kokemusasiantuntijat kertoneet omakohtaisia kokemuksiaan esimerkiksi kouluille ja järjestöille. Projektin innostamana esimerkiksi Ylä-Savon SOTE:n mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat päättäneet sisällyttää kokemusasiantuntijatoiminnan oman toimintansa sisälle.

Projektin toimintaan osallistuneet ammattilaiset ovat kokeneet, että hankkeen aikana kehitetyt toimintatavat ovat antaneet työkaluja nuorten kanssa työskentelyyn ja toiminnoilla on pystytty edistämään eri palvelutahojen välistä yhteistyötä myös yli sektori- ja aluerajojen. Uusien toimintatapojen avulla on saatu alueella onnistuneesti liikkeelle prosesseja, jotka tekevät palveluista helpommin saavutettavia. Myös hankkeen aikana kehitetyt työmenetelmät on otettu kentällä ilolla vastaan. Jo lähes 200 sosiaali-, terveys-, nuoriso-, ja kasvatusalan ammattilaista on koulutettu Hevari-yksilövalmennuksen työmenetelmien käyttöön!

Tutustu toimintaan ja tule mukaan!

Omat avaimet -projekti (2017–2019) on Aspa-säätiön ja Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) yhteinen kehittämishanke. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tukee projektin toteuttamista Veikkauksen tuotoilla. Projekti toimii Ylä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Joensuu, Liperi, Kitee).

Projektin kehittämisen fokus on nuorissa aikuisissa (18–29-vuotiaat), jotka tarvitsevat itsenäistymisessään ja arjessaan vahvaa sosiaalista tukea. Projektin lähtökohtana on nuorten itsenäistymisessä tarvittavien voimavarojen vahvistaminen sekä asumisen tukipalvelujen kokeilu- ja yhteiskehittäminen.

Omat avaimet löytyy myös somesta:

Facebookissa

Instagramissa

Twitterissä

YouTubessa

Omat avaimet -hankkeen blogi